Member Card

Prof Gao-Lei Hou

Affilation: Xi'an Jiaotong University, School of Physics, Xi'an

Country: China

E-mail: chemglhou@gmail.com

Function: Member

Website: https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/hougaolei